VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN SANTHERA

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en hierop is de wetgeving van toepassing. Door uzelf toegang te verschaffen tot en te bladeren door de website stemt u in met deze voorwaarden en toepasselijke wetgeving. Indien u niet instemt met deze voorwaarden en de toepasselijkheid van deze wetgeving mag u geen gebruik maken van deze website.  Wij dringen er daarom op aan dat u de hiernavolgende voorwaarden zorgvuldig doorleest voordat u gebruik maakt van de website. Opgemerkt wordt dat Santhera deze voorwaarden op elk moment en om elke reden zonder nadere kennisgeving kan herzien of intrekken. Deze wijzigingen zijn op u van toepassing. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om na te gaan of de bepalingen en voorwaarden zijn gewijzigd.

1. Uitsluitend bestemd voor niet-commerciële doeleinden en persoonlijk gebruik
Deze website wordt beschermd onder het auteursrecht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U mag derhalve uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en persoonlijk gebruik informatie op deze website downloaden, elektronisch kopiëren, afdrukken of weergeven. Het distribueren, wijzigen, overbrengen en gebruiken van gegevens op de website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, visuele representaties, video etc.) ten behoeve van openbaarmaking of voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Voor uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Santhera vereist. Santhera garandeert en verklaart niet dat u door uw gebruik van informatie op deze website geen inbreuk zult maken op rechten van een derde partij.

2. Auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten
Auteursrechten, handelsmerken, octrooien, bedrijfseigen informatie, producten en andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen op deze website (de “Rechten”) zijn het exclusieve eigendom van Santhera of van andere respectieve eigenaars die Santhera het recht en de licentie hebben verleend voor het gebruik van deze Rechten. Aan u worden geen licenties of rechten verleend voor het gebruik van deze Rechten.

3. Linking en framing
Koppelingen naar deze website zijn alleen toegestaan op de startpagina. Deep-linking is niet toegestaan. Daarnaast zijn ook hot-linking, in-line linking, framing van deze website en andere methoden voor het overnemen van delen van deze website op uw eigen website of op de website van een derde partij verboden. Voor uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Santhera vereist.

4. Koppelingen naar websites van derden
Als een service aan de bezoekers kan deze website koppelingen bevatten naar andere websites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden (“Websites van derden”). Houd er rekening mee dat Santhera geen zeggenschap heeft over deze Websites van derden en dat als u koppelingen volgt naar deze Websites van derden u dit op eigen risico doet en hierbij de juridische kennisgeving en het privacybeleid van de gekoppelde website in acht dient te nemen. Santhera verleent geen goedkeuring voor en onderzoekt geen Websites van derden. Santhera aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze gekoppelde Websites van derden.

5. Privacybeleid
De term “persoonsgegevens” zoals hierin gebruikt, verwijst naar informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres.

Voor een aantal van de op deze website geboden services kan registratie vereist zijn. Wanneer u zich registreert bij Santhera kan u bepaalde gegevensvelden moeten invullen en een gebruikersnaam en een wachtwoord moeten kiezen. Met deze registratie wordt uw identiteit openbaar gemaakt. Houd er rekening mee dat als u besluit bepaalde gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website en dat Santhera wellicht niet kan reageren op uw verzoek. Santhera verwerkt uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Santhera verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden en zal u informeren over deze doeleinden wanneer u wordt gevraagd uw persoonsgegevens in te voeren. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet Santhera volledig aan internationaal erkende normen ten aanzien van gegevensbescherming. Hierbij waarborgt Santhera naleving door zijn medewerkers van strenge normen ten aanzien van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Santhera verleent aan derden geen toegang tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een derde partij die handelt voor of namens Santhera, of ten behoeve van bedrijfsactiviteiten van Santhera, voor een verdere verwerking overeenkomstig het oorspronkelijke doel van het verzamelen van de persoonsgegevens. Waar mogelijk tracht Santhera te waarborgen dat zowel de geheimhoudingsplicht als het beoogde gebruik van de persoonsgegevens duidelijk worden aangegeven. Dergelijke derden kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Santhera heeft tot doel te zorgen dat deze derden dezelfde mate van bescherming bieden als Santhera, en in voorkomende gevallen zal Santhera een derde partij contractueel verplichten persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het doel dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door Santhera. Nadrukkelijk wordt vermeld dat Santhera geen gevoelige persoonsgegevens (b.v. medische voorgeschiedenis) zal delen met een derde partij zonder uw voorafgaande en expliciete toestemming. U kunt uw instemming op elk later ogenblik altijd herroepen. Houd er rekening mee dat indien u uw toestemming intrekt, Santhera mogelijk aan sommige van uw verzoeken niet zal kunnen voldoen. Santhera zal, voor zover mogelijk, derden aan wie uw persoonsgegevens zijn overgedragen, op de hoogte stellen van de intrekking van uw toestemming.

Santhera streeft ernaar te waarborgen dat uw persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn op basis van de verstrekte gegevens. U hebt recht op toegang tot en op het bijwerken van uw persoonsgegevens en op het indienen van een verzoek tot verwijdering van deze gegevens. Als u uw persoonsgegevens die door Santhera worden beheerd, wil openen, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de Webmaster. Santhera zal uw verzoek snel, zorgvuldig en kosteloos afhandelen. Op verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn wettelijke en ethische vereisten met betrekking tot de rapportage van toepassing. Daarnaast dient Santhera te voldoen aan zijn plichten ten aanzien van het archiveren en houden van documenten. In alle overige gevallen bewaart Santhera persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de verwerking hiervan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en in overeenstemming met alle toepasselijke juridische en ethische vereisten ten aanzien van rapportages en van de bewaarperiode van documentatie.
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website.

6. Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die door Google Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website door gebruikers. Gegevens die door cookies worden gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bij activering van de IP-anonimisering zal Google de laatste 8 bits van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen aan de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google servers in de Verenigde Staten. Ten behoeve van de website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor websiteoperators en om de websiteprovider andere services aan te bieden die betrekking hebben op activiteiten op de website en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die Google bezit. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt. Download  en installeer hiervoor de browserplug-in die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Klik op de volgende koppeling als u geen gebruik wilt maken van Google Analytics. Een opt-out cookie wordt ingesteld op de computer die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de vertrouwelijkheid van gegevens naar http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Houd er rekening mee dat de Google Analytics-code op deze website wordt aangevuld met “gat._anonymizeIp();” om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (IP-maskering).

7. Technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en wijzigingen
Deze website kan technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Santhera behoudt zich het recht voor om gegevens en producten die worden beschreven op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

8. Disclaimer
Santhera streeft ernaar altijd accurate en actuele informatie aan te bieden op de website. Houd er echter rekening mee dat de website wordt aangeboden “in de toestand waarin deze verkeert”. Santhera biedt geen garanties en doet geen toezeggingen, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, met betrekking tot de inhoud van deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot: teksten, visuele representaties en koppelingen). Santhera aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor uw gebruik van deze website en de inhoud hiervan. Santhera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, toereikendheid, volledigheid, uitgebreidheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en het nut van de inhoud van deze website. Santhera garandeert niet, expliciet of impliciet, dat de functionaliteiten op de website niet zullen worden onderbroken of foutloos zijn, dat gebreken worden hersteld of dat deze website of de server die de website aanbiedt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Santhera behoudt zich het recht voor om een of meer van de functionaliteiten van de website te onderbreken of te beëindigen, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onderbreken of beëindigen van een of van alle functionaliteiten van de website.

Een aantal rechtsgebieden staat de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Een aantal van de bovengenoemde uitsluitingen is derhalve mogelijk niet op u van toepassing.

9. Aangeboden informatie op de producten van Santhera
De informatie op deze website over de producten van Santhera is niet bedoeld ter vervanging van gekwalificeerd medisch advies. Als u een patiënt bent, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener als u behoefte hebt aan medisch advies. Santhera zal vragen van uw arts of zorgverlener beantwoorden.

Productinformatie is gericht op een breed publiek en kan informatie bevatten die niet beschikbaar is in uw land. Neem contact op met de verantwoordelijke aangesloten onderneming van Santhera voor landspecifieke documenten en informatie.

10. Toekomstverwachtingen
Een aantal van de verklaringen op deze website zijn toekomstverwachtingen. Voor deze verklaringen gelden bepaalde risico’s, onzekerheden en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de feitelijke resultaten, prestaties of successen van Santhera en zijn dochterondernemingen en kunnen aanzienlijk verschillen van de toekomstverwachtingen. Toekomstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en veronderstellingen van Santhera. Deze kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren. Deze factoren omvatten: een storing of vertraging in het vermogen van Santhera om nieuwe producten te ontwikkelen, het niet verkrijgen van goedkeuringen van regelgevende instanties, eventuele problemen bij het vermarkten van huidige producten als gevolg van concurrentie en andere factoren en overheidsvoorschriften die het vermogen van Santhera om zijn producten te verkopen, beperken. Houd er rekening mee dat Santhera geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het bijwerken van de toekomstverwachtingen op deze website op basis van gebeurtenissen en omstandigheden die zich voordoen na de datum waarop de inhoud van de website werd bijgewerkt.

11. Toepasselijk recht en rechtsgebied
Uw gebruik van deze website valt in alle opzichten onder de wetten van Zwitserland ongeacht rechtskeuzebedingen. U stemt ermee in dat eventuele geschillen en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Website , zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van het kanton Basel-Landschaft, Zwitserland.