VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SANTHERAS WEBBPLATS

All användning av denna webbplats är föremål för följande villkor och tillämplig lag. Din åtkomst till denna webbplats och ditt användande av den innebär att du godkänner alla sådana villkor och tillämplig lag. Om du inte godkänner något av dessa villkor eller tillämplig lag, får du inte använda den här webbplatsen. Därför uppmanar vi dig att läsa följande villkor noga innan du använder den här webbplatsen. Observera att Santhera kan ändra eller säga upp dessa villkor av vilken anledning som helst, när som helst och utan föregående meddelande. Eftersom du har förbundit dig att följa även sådana ändringar, bör du regelbundet besöka den här sidan för att hålla dig uppdaterad om aktuella villkor och regler.

1. Endast icke-kommersiell och privat användning
Om inte annat uttryckligen anges, skyddas denna webbplats av upphovsrätten. Därför får du endast ladda ner, skapa elektroniska kopior, skriva ut eller visa information på den här webbplatsen för icke-kommersiellt eller privat användning. Distribution, modifiering, överföring eller användning av information på webbplatsen (inklusive bilder, text, grafik, video etc.) för offentliga eller kommersiella ändamål är uttryckligen förbjudet. Varje undantag  kräver skriftligt medgivande i förväg från Santhera. Santhera garanterar och representerar inte att din användning av information från den här webbplatsen inte kommer att interfera med tredje parts rättigheter.

2. Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter
Upphovsrätten, varumärken, patent, proprietär information, produkter eller andra egendomsrättigheter som ingår i eller hänvisas till på denna webbplats (”Rättigheterna”) är exklusiv egendom till Santhera eller andra respektive ägare som har beviljat Santhera rätt och licens att använda sådana rättigheter. Ingen licens eller rättighet i Rättigheterna beviljas eller tilldelas dig.

3. Länkning och inramning
Länkar till den här webbplatsen tillåts endast till hemsidan. Djuplänkning är inte tillåten. Dessutom är hot-linking, in-line-länkning, inramning och alla andra metoder för att införliva delar av den här webbplatsen på din webbplats eller tredje parts webbplats förbjudet. Varje undantag  kräver skriftligt medgivande i förväg från Santhera.

4. Länkar till tredje parts webbplatser
Som en tjänst till besökare kan denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part (”tredje parts webbplatser”). Observera att Santhera inte har någon kontroll över tredje parts webbplatser. Din koppling till dessa tredje parts webbplatser är på egen risk och omfattas av den länkade webbplatsens rättsliga uttalande och integritetspolicy. Du förstår vidare att Santhera inte godkänner eller undersöker någon tredje parts webbplatser. Santhera har inget ansvar av något slag för dessa länkade tredje parts webbplatser.

5. Integritetspolicy
Termen ”personuppgifter” som används i det här avsnittet hänvisar till information som kan användas för att identifiera dig, till exempel ditt namn, födelsedatum, e-post eller postadress.

Vissa av de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats kan kräva registrering. När du registrerar dig hos Santhera kan du behöva fylla i vissa datafält och välja ett användarnamn och lösenord. Denna registrering avslöjar din identitet. Observera att om du bestämmer dig för att hålla tillbaka vissa begärda personuppgifter är det kanske inte möjligt för dig att komma åt vissa delar av webbplatsen eller för Santhera att svara på din begäran. Santhera behandlar inte dina personuppgifter utan ditt föregående samtycke. Santhera behandlar endast personuppgifter för specifika och begränsade ändamål och informerar dig om dessa ändamål när dina personuppgifter efterfrågas. Vid behandlingen av dina personuppgifter uppfyller Santhera helt och hållet internationellt erkända standarder för dataskydd. I och med detta säkerställer Santhera att dess personal följer strikta säkerhets- och konfidentialitetsstandarder.

Santhera kommer inte ge tillgång till någon av dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan emellertid tillfälligt överföras till en tredje part som agerar för eller på Santheras vägnar, eller i samband med Santheras verksamhet, för vidare bearbetning i enlighet med det ursprungliga syftet med insamlingen av personuppgifter. Santhera strävar så långt som möjligt efter att säkerställa att både skyldigheten att inte lämna ut upplysningar och den avsedda användningen av personuppgifterna tydligt anges. Sådana tredje parter kan anta olika sekretesspolicyer. Santhera har emellertid som målsättning att se till att tredje part tillhandahåller samma skydd som Santhera gör, och i förekommande fall kommer Santhera att binda tredje part till avtal om att behandla personuppgifter endast i det syfte som uttryckligen godkänts av Santhera. Ändå är det uttryckligen förstått att Santhera inte kommer att dela med sig av någon personlig information som är känslig (t ex medicinsk bakgrund) till någon tredje part utan ditt tidigare och uttryckliga samtycke, och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Observera att om du återkallar ditt samtycke, kan Santhera kanske inte efterleva vissa av dina önskemål. Santhera kommer emellertid, om möjligt, att informera tredje part till vilka dina personuppgifter har överförts, om att du har återkallat ditt samtycke.

Santhera försöker se till att dina personuppgifter uppdateras, är korrekta och fullständiga enligt informationen som lämnats. Du har rätt att få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter eller att kräva att de raderas när som helst. Om du vill ha tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter som innehas av Santhera, kontakta vår webmaster. Santhera kommer utan kostnad att behandla din förfrågan på ett snabbt och korrekt sätt. Förfrågningar om att ta bort personuppgifter kommer emellertid att omfattas av eventuella lagliga och etiska rapporterings- eller dokumentföreskrifter eller lagringsskyldigheter som Santhera måste följa. I alla andra fall kommer Santhera endast att behålla personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att behandla det syfte för vilket personuppgifterna samlades in och i enlighet med gällande lagliga eller etiska rapporterings- eller dokumentationskrav.
Denna sekretesspolicy gäller enbart och uteslutande för denna webbplats.

6. Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”. Cookies är textfiler som placeras på din dator och hjälper webbplatsen att analysera hur den används. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att förkorta / anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU-medlemsstater och för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. På webbsidans vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. bservera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan vägra användning av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in på datorn, vilket förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats: Inaktivera Google Analytics

Ytterligare information om användarvillkoren och datasekretess finns på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Observera att på denna webbplats kompletteras Google Analytics-koden med ”gat._anonymizeIp ();” för att säkerställa en anonymiserad samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

7. Tekniska felaktigheter, typfel och ändringar
Denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och typfel. Santhera förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra, korrigera och/eller förbättra informationen och eventuella produkter som beskrivs på denna webbplats.

8. Disclaimer
Trots att Santhera har som mål att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen vid varje tidpunkt, bekräftar du att webbplatsen görs tillgänglig ”som den är”. Santhera ger inte någon garanti eller representation, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, av något slag som är relaterat till innehållet på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, textgrafik och länkar). Dessutom tar Santhera inget som helst ansvar för din användning av denna webbplats och dess innehåll. Santhera tar inget ansvar för riktigheten, tillräckligheten, fullständigheten, omfattningen, användbarheten, tillförlitligheten eller aktualiteten av innehållet på denna webbplats. Santhera ger ingen garanti, varken uttryckligt eller underförstått, för att funktionerna på webbplatsen kommer att fungera oavbrutet eller felfritt, att fel kommer att rättas, eller att den här webbplatsen eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Santhera förbehåller sig rätten att avbryta eller upphöra med någon eller alla funktioner på webbplatsen, och ansvarar inte på något sätt för avbrott eller upphörande av någon eller alla funktioner på webbplatsen.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier, kanske vissa av ovanstående undantag inte gäller dig.

9. Information som tillhandahålls om Santhera produkter
Information som lämnas på denna webbplats om Santheras produkter är inte avsedd att ersätta kvalificerad medicinsk rådgivning. Om du är patient, kontakta och meddela din läkare eller vårdgivare om du behöver medicinsk rådgivning. Santhera kommer att svara på din läkares eller vårdgivarens förfrågan.

Produktinformation riktar sig till en bred grupp och kan innehålla information som inte är tillgänglig i ditt land. Vänligen kontakta den ansvariga Santhera-filialen för landspecifika dokument och information.

10. Forward-looking statement
Några av uttalandena på denna webbplats är framåtblickande. Sådana uttalanden är av sin natur förmål för vissa risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan medföra att Santhera och dess dotterbolags verkliga prestationer eller resultat blir avsevärt annorlunda än de som förväntas eller förutses i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden baseras på Santheras nuvarande förväntningar och antaganden, vilka kan påverkas av ett antal faktorer. Dessa faktorer inbegriper eventuella misslyckanden eller förseningar i Santheras möjlighet att utveckla nya produkter, eventuella misslyckanden med att få förväntade godkännanden av tillsynsmyndigheter, eventuella problem vid kommersialisering av nuvarande produkter på grund av konkurrens eller andra faktorer, samt myndighetsbestämmelser som begränsar Santheras möjligheter att sälja sina produkter. Observera att Santhera inte ansvarar för att uppdatera de framåtblickande uttalanden som finns på denna webbplats för att avspegla händelser eller omständigheter som uppstår efter datum för uppdateringar av innehållet på webbplatsen.

11. Tillämplig lag och plats
Din användning av denna webbplats ska i alla avseenden regleras enligt schweizisk lagstiftning utan hänsyn till val av lagbestämmelser. Du medger att eventuella tvister och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt härrör från eller relaterar till denna webbplats ska överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen hos de behöriga domstolarna i Canton Basel-Landschaft, Schweiz.